Project omschrijving

Renovatie en verbouwing Conscious Hotel Westerpark

De Westergasfabriek, vertegenwoordigd door de Meijer Bergman Erfgoed Ontwikkeling, heeft 4Building als adviseur ingeschakeld van de initiatieffase t/m aanbesteding en prijsvorming. Het project omvatte het onderkelderen van het gebouw, het inbouwen van 90 hotelkamers met ondersteunende ruimtes en het inbouwen van een restaurant met bijbehorende keuken.

Het hotel is een icoon van duurzaamheid, in lijn met de doelstellingen van de Westergasfabriek als geheel. Uitgangspunt is dat alleen materialen uit duurzame bronnen zijn toegepast. Daarnaast is zowel ingezet op maatregelen die het energieverbruik zoveel mogelijk beperken als ook installaties die maximaal duurzaam zijn. In dat verband is gekozen voor een 100% elektrisch hotel gecombineerd met een WKO-installatie.

De advieswerkzaamheden die 4Building in dit project heeft uitgevoerd omvatten in hoofdlijnen:

 • Advisering bij planontwikkeling en projectmanagement vanaf Initiatieffase;
 • Het opstellen van de haalbaarheidsraming en het investeringsoverzicht in de Initiatieffase;
 • Het adviseren van de opdrachtgever en het ontwerpteam inzake mogelijke alternatieven;
 • Het bijwonen van overleggen met het ontwerpteam;
 • Het opstellen van ramingen tijdens de opeenvolgende ontwerpfases (SO-VO-DO) inclusief de afstemming met de ramingen van de adviseurs;
 • Het beoordelen van installatieramingen (SO t/m Bestek) van de installatieadviseur;
 • Het adviseren van de opdrachtgever over de te volgen aanbestedingsstrategie;
 • Het opstellen van het BoQ-invulmodel als onderdeel van de inschrijving voor de aanbesteding;
 • Deelname en bijdrage aan de beantwoording van de Nota van Inlichtingen;
 • Het kostentechnisch beoordelen van de inschrijvingen behorende bij de aanbestedingen;
 • Het afhandelen, met de gegadigde, van de laatste wijzigingen vanuit de opdrachtgever;
 • Deelname aan de contractvorming met de aannemende partijen;
 • Deelname aan de bouwteamperiode tot start bouw;
 • Het beoordelen en afhandelen van meer- en minderwerk tijdens de bouwperiode.
Frank Rijbroek

“Laat uw budget niet aan de verbeelding over

ing. F.C. (FRANK) Rijbroek
Sr. Bouwkostenadviseur | Projectleider