Project omschrijving

Risicomanagement grondbeleid Nijkerk en Leusden

September 2011 is de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand in de gemeenten Nijkerk en Leusden een onderzoek gestart naar het grondbeleid. De rekenkamercommissie doet dit op verzoek van beide gemeenteraden. Doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het risicomanagement voor het grondbeleid georganiseerd is en te kijken hoe het functioneert in de praktijk. Het onderzoek geeft antwoord opvragen als: welke overwegingen liggen ten grondslag aan het grondbeleid? Hoe worden risico’s geïnventariseerd en geanalyseerd? Welke maatregelen treft de gemeente om (de risico’s van) het grondbeleid te beheersen? In welke mate beantwoorden de resultaten en effecten van het grondbeleid aan de vooraf gestelde doelstellingen en hoe functioneert het in de praktijk? En wordt de raad tijdig geïnformeerd over de risico’s, resultaten, effecten en afwijkingen van het beleid?

Als extern adviseur heeft 4Building de onderzoeken in Nijkerk en Leusden uitgevoerd door documentenstudie, houden van interviews en opstellen van het rapport van bevindingen met de conclusies en aanbevelingen. Op basis van het onderzoek wil de rekenkamercommissie mogelijke aanbevelingen formuleren voor verbeteringen.

Onze bijdrage

Onderzoek naar grondbeleid en uitvoering ervan met als speerpunt risicomanagement.

Philip Wenneker

“Alles onder controle.

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager | Partner