Project omschrijving

Quickscan Grondbeleid gemeente Barneveld

In opdracht van de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand is er onderzoek gedaan naar de inhoud van het Grondbeleid van de gemeente Barneveld en in het bijzonder over de wijze waarop de grondprijzen tot stand komen bij verkoop van grond aan projectontwikkelaars en de marktconformiteit van deze prijzen. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van een vraag van een inwoner van de gemeente. Het onderzoek is gedaan in de vorm van een quickscan. De rapportage is tot stand gekomen op basis van de bevindingen uit de bestudeerde documentatie en de gehouden interviews met de verantwoordelijke wethouder, de directeur van het Ontwikkelingsbedrijf en een aantal bij de uitvoering van het beleid betrokken ambtenaren. Daarnaast is gesproken met de vragensteller. Na een technische en bestuurlijke reactie is het definitieve rapport inclusief conclusies en aanbevelingen aan de Gemeenteraad aangeboden.

Philip Wenneker

“Inzicht, overzicht en uitzicht daar werken we aan.

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager | Partner