Project omschrijving

Schiphol One-XS

Schiphol Group heeft aan 4Building opdracht gegeven voor de bouwkostenkundige advieswerkzaamheden voor de realisatie van het project One-XS. Het One-XS project had ten doel om inkomende en uitgaande reizigers stromen gescheiden te houden. Het project omvatte initieel het nieuw/verbouwen van totaal ruim 66.000 m²/BVO (44.639 m² BVO nieuwbouw en 21.818 m² BVO verbouw) op de Luchthaven Schiphol. Het investeringsbudget bedroeg circa € 350.000.000,= exclusief BTW. De bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode van juni 2013 tot en met juni 2015 met aanvullende werkzaamheden die doorliepen tot begin 2016.

Onze advieswerkzaamheden omvatten in hoofdlijnen:

 • In de initiatief fase het opstellen van een productmatrix, totale investeringskosten en per deelproject, verdeling van bouwkosten naar deelprojecten en hoofdgroepen;
 • Het adviseren van de opdrachtgever inzake mogelijke alternatieven, inclusief benodigd overleg met ontwerpende partijen. Dit ook in relatie met duurzaamheid en efficiënte bouwmethodieken;
 • Het opstellen van ramingen tijdens de opeenvolgende ontwerpfase (SO-VO-DO-Bestek) inclusief de afstemming met de ramingen van de adviseurs;
 • Het opstellen van een BoQ-invulmodel (zie onderstaand) behorende bij de inschrijving voor deze aanbestedingen;
 • Idem voor de installaties in samenwerking met DH-adviseurs;
 • Deelname aan/bijdrage aan het verzorgen van de Nota van Inlichtingen;
 • Deelname aan/bijdrage aan de beoordeling van inschrijvers op de aanbestedingen;
 • Het afhandelen, met de gegadigde, van de laatste wijzigingen vanuit de opdrachtgever;
 • Deelname aan contractvorming met de aannemende partijen;
 • Het verzorgen van de kostenrapportages tijdens de bouw met bijgestelde budgetten en actuele standen van de deelprojecten met voortgangsrapportages;
 • Bouwbegeleiding.
Bill of Quantity (BoQ) methodiek

Kenmerkend voor dit project waren de verschillenden contractvormen (Engineering & Build, bouwteam, bestek met meerdere percelen, en bestek met één perceel). Alle inschrijvingen vonden echter plaats op basis van een, door 4Building ontwikkelt, integrale, Bill of Quantity (BoQ) methodiek. Dit rekenmodel is ingedeeld naar enkele functies met goede kostentechnische inhoudelijke omschrijvingen. De ontwerpende partijen zijn steeds betrokken bij het tot stand komen van de BoQ. Door toepassing van het model was de onderlinge vergelijking zéér eenvoudig. Verder bevorderde het de openheid en transparantie van het proces. Tevens was er een overzichtelijke basis voor programmawijzigingen/nota’s en de afhandeling van meer/minderwerk (VOB’s).

De Schiphol Group en met name PLUS (Projectbureau Luchthaven Schiphol) kijkt met tevredenheid terug op deze periode. 4Building b.v. had niet alleen oog voor het realiseren van een zorgvuldig budgetteringstraject en aanbestedingsproces, maar ook voor het financiële proces en resultaat tijdens het uitvoeringsproces in het belang van Schiphol.

De samenwerking verliep op plezierige wijze waarbij inzet en betrokkenheid als sleutelwoorden met deze projecten verbonden zijn.

Kees Regelink

“Laat uw budget niet aan de verbeelding over.

ing. C. (KEES) Regelink
Bouwkostenadviseur | Partner